Tel.02758-2656-7
E-mail : kampoorestaurant@gmail.com
KAMPOO OKE

ร้านก้ามปู   เปิดบริการคาราโอเกะ (Kampoo OKE) ด้วยห้อง 5 ขนาด 5 สไตล์  เปิด 12.00-23.00 น.

OLDIES   ห้องเก้าอี้โซฟา  ขนาด  10 ท่าน    ราคาเหมา ช่วงกลางวัน 600 บาท  ช่วงเย็น  800 บาท

POP          ห้องเก้าอี้โซฟา  ขนาด  12 ท่าน    ราคาเหมา ช่วงกลางวัน 700 บาท  ช่วงเย็น  900 บาท

BLUES    ห้องเก้าอี้โซฟา  ขนาด  15 ท่าน    ราคาเหมา ช่วงกลางวัน / ช่วงเย็น 1,300 บาท

JAZZ       ห้องเก้าอี้โซฟาและโต๊ะอาหาร  ขนาด  15-40 ท่าน  ราคาเหมา ช่วงกลางวัน / ช่วงเย็น

                1,800 บาท และ 2,300 บาท (30 คนขึ้นไป) http://www.ukwatchstore.co.uk/

หมายเหตุ  ช่วงกลางวัน 12.00-17.00 น.    ช่วงเย็น  18.00-23.00 น.

http://www.buyreplicaus.org/